Ægteskab mellem universitetsteologer og kirken?

                                                                                                            

I 2003 udtalte den norske professor i religionshistorie ved Oslo Universitet Anne Stensvold om forskellen på teologi og religionsvidenskab: ”Teologene studerer Gud, mens vi studerer teologer”. (Universitas, 24.9.2003). Fire år senere supplerede ph.d., lektor i religionsvidenskab ved Københavns Universitet Morten Warmind: ”Vi studerer teologer, vi synes, de er et spændende studieobjekt. Ligesom en guru eller en offerpræst fra det gamle Rom ville være det.” (Information, 25.7.2007).

Mange teologer vil sikkert opfatte citaterne som udtryk for populære, men fejlagtige fordomme. De kan pege på, at mange teologer anvender de samme teorier og metoder som humaniora og samfundsvidenskab, og at der er adskillige eksempler på fagligt samarbejde mellem teologer og religionsvidenskabsfolk.

Det er sandt nok.

Ikke desto mindre er de to religionsforskeres opfattelse ikke grebet ud af den blå luft. Der kan således nævnes mange eksempler – som denne hjemmeside såvel som kommende publikationer om emnet viser – på teologer, der ikke blot studerer kristendommen kritisk, men også arbejder konstruktivt for dens opretholdelse og udbredelse. Hvorved de automatisk bliver en del af religionsvidenskabens genstandsområde, der som bekendt omfatter enhver form for religiøst udtryk.

Derudover kan man – som denne artikel vil gøre – pege på adskillige universitetsteologer, der har et tæt personligt forhold til kirke og kristendom. Det kan have forskelligartet karakter, dels i form af et arbejde som hjælpepræst ved siden af arbejdet som forsker, dels i form af andre typer engagement i kirkeligt arbejde, og dels i form af ægteskab med en sognepræst, teolog eller andre med nær tilknytning til kirken.

Som det f.eks. blev udtrykt for et par år siden: ”Det er en gammel tradition i Danmark, at de teologiske fakulteter ved universiteterne og kirken arbejder tæt sammen. For at holde en så tæt og levende kontakt som muligt er traditionen, at undervisere og professorer ved fakulteterne kan blive tilknyttet en kirke som ulønnet hjælpepræst.” (Esajasnyt, 2, 2008, 4).

Lad det være sagt med det samme: Hvad forskere laver, når de har fri, hvem de deler seng med osv., er og skal selvfølgelig være frit (inden for lovens rammer). Ingen diskussion om det. Det er eller behøver heller ikke at være et problem i sig selv. Et problem vil det i streng forstand først være, hvis det kan godtgøres, at deres personlige situation, holdninger og gøremål påvirker deres videnskabelige arbejde i uvidenskabelig retning. Ikke før.

Da det imidlertid ofte kan være vanskeligt at afgøre på utvetydig vis, og da det tillige kan være vitalt at forebygge problemer af denne art, er det vigtigt at være opmærksom på omstændigheder, hvorunder folk kan have særlig personlig og økonomisk interesse i et givet forhold (jf. inhabilitets-problematikken). I nogle tilfælde er det et benhårdt spørgsmål om jura. Vi kender det inden for retsplejen, hvor f.eks. en dommer ikke må afgøre en sag, hvor hans kone er den anklagede, eller inden for den offentlige forvaltning, hvor f.eks. en socialrådgiver ikke må tildele kontanthjælp til sin datter.

Der findes imidlertid også områder, hvor det ikke er et juridisk spørgsmål, men hvor det alligevel kan spille en vigtig rolle. Hvis en politisk kommentator ved Danmarks Radio er gift med et folketingsmedlem af Venstre, selv er medlem af Venstre og udfører politisk arbejde på vegne af Venstre, vil det være et rimeligt forlangende, at befolkningen bliver oplyst herom. Problematikken omfatter selvsagt alle politiske partier. Fra den videnskabelige verden kan der ligeledes tænkes forskellige eksempler. Hvis en avis beder en professor i ernæringsbiologi om at vurdere sundheden af en ny madvare, ja, så bør det oplyses, dersom hans kone sidder i ledelsen i det firma, der har fremstillet den.

Alt dette betyder selvfølgelig ikke, at nogen er helt og aldeles uafhængig, objektiv eller lignende. Heller ikke, at der ikke kan nævnes mange eksempler på forskere, der ud fra fikse ideer, et lidenskabeligt personligt engagement eller dybe aversioner har produceret fremragende forskning. Ydermere er en desinteresseret holdning til et emne naturligvis ikke i sig selv nogen garanti for videnskabelig kvalitet.

Det betyder derimod, at stærke personlige interesser af uvedkommende (f.eks. økonomisk, familiemæssig eller trosmæssig) art alt andet lige forøger muligheden for, at der tages videnskabeligt uholdbare hensyn, og at det er væsentligt, at udenforstående kender til den mulighed.

Universitetsteologer repræsenterer ingen undtagelse fra denne problemstilling. Det skyldes for en dels vedkommende ikke blot tætte personlige forbindelser til kirken, men også at Den Danske Folkekirke er den gren, som de teologiske fakulteter som helhed sidder på. Ikke blot er teologistudiet i praksis først og fremmest akademisk præsteuddannelse; godt 90 procent af de teologiske kandidater får også arbejde som præst.

Eksistensen af det videnskabelige teologistudium er med andre ord betinget af eksistensen af en religiøs institution, og da der er talrige eksempler på, at videnskaben har bidraget til at undergrave religion, er der allerede her antydet en reel problemstilling. En undergravning af Folkekirken vil således kunne føre til en nedlæggelse af de teologiske fakulteter.

Endelig er det et problem, at mange universitetsteologer uden videre optræder som uafhængige, uvildige eller neutrale religionseksperter i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i medierne og ansøgninger om forskningsmidler. Som nedenstående vil vise, er virkelighedens verden mere grumset og kompleks end som så. Og et spørgsmål er undertiden, om man – hvis det havde været inden for andre områder – ville tøve med at sige, at universitetsteologer har flere kasketter på og dermed reelt er inhabile?

Under alle omstændigheder skal man huske på, at i adskillige tilfælde udtaler universitetsteologer som forskere sig om en religion (kristendom), som de har et personligt interesseforhold til af både trosmæssig, arbejdsmæssig og organisationsmæssig art. Dertil kommer for en dels vedkommende et specifikt familiemæssigt forhold.

Til almen orientering giver nedenstående en oversigt over forskellige former for personlig tilknytning til kirken blandt en række danske universitetsteologer. Den er langtfra komplet og derfor foreløbig; den vil blive udbygget, når tid haves. Der skal gøres opmærksom på, at det i nogle tilfælde ikke umiddelbart har været muligt at skaffe tidsmæssigt præcise oplysninger, herunder at afgøre, om oplysninger stadig er gældende.

Nogen vil måske fristes til at spørge: Hvorfor overhovedet denne artikel og oversigt? Svaret er, at magtkritik bør være magtens faste følgesvend. Og da en del universitetsteologer råder / har rådet over både betydelig magt og pengemidler, er det også vigtigt, at der rettes et kritisk søgelys herimod.

 

ÅRHUS UNIVERSITET:

 

Professor, dr.theol. Svend Andersen, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 

Gift med:

- Anne Vejbæk, sognepræst ved Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 

Kilder:

http://www.astrup-kirke.dk/?page_id=44

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/279915:Mennesker--En-lidenskabelig-debattoer?all=1

 

Lektor, lic.theol., Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Hadsten, Nr. Galten og Vissing Pastorat

Kilder:

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/grundtvig-og-kulturen/arkitekturen.html

 

Lektor, dr.theol. og tidl. studieleder Ole Davidsen, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Mårslet Sogn

Gift med:

- Hanne Davidsen, sognepræst ved Mårslet Sogn

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/228094:Mennesker

http://www.maarslet-bladet.dk/maarsletblad200606.pdf

 

Lektor, ph.d., Bo Kristian Holm, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Skelager kirke

- Viceprædident for Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.

Kilder:

http://www.skelagerkirke.dk/ansatte/praester/bo-holm-pedersen

http://www.luther-akademie.de/ueber-uns.htm

 

Lektor, cand.theol., ph.d., studieleder og tidl. afdelingsleder Else K. Holt, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Veggerslev-Villersø-Karlby-Voldby pastorat

Gift med: 

- Anders Holt, provst ved Norddjurs Provsti 

Kilder:

Else K. Holts universitære hjemmeside, CV

http://stiften.dk/article/20100507/AAS/705079915/1220/navne

 

Lektor, ph.d. og afdelingsleder Peter Lodberg, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Fredenskirke i Århus

- Medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg

- 1985 - 1989 generalsekretær i Det Økumeniske Fællesråd

- 2002 - 2004 generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

- 1983 - 1998 medlem af Kirkernes Verdensråds Centralkomité

- Tidl. formand for Danske Kirkers Råd

- Tidl. medlem af Stiftelsen Areopgagos' bestyrelse

Se også:

Peter Lodbergs universitære hjemmeside, aktiviteter 

Gift med:

- Teolog Bodil Lodberg, Diakonhøjskolen, Århus

Kilder:

Peter Lodbergs universitære hjemmeside, CV

http://www.dmr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=13

http://www.aarhus.dk/vis_artikel.asp?ArticleId=1294

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/124189:Historie--Graensegaengere-ved-broenden?all=1

http://www.danskekirkersraad.dk/uploads/media/060201endeligt_referat.pdf

http://www.diakonhojskolen.dk/om-skolen/bestyrelse/

 

Professor, dr.theol., tidl. dekan og medlem af FKK Viggo Mortensen, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1991-1999 direktør ved Det Lutherske Verdensforbund

- 1975-1977 hjælpepræst i Hasle

- 1992-1997 ulønnet præst i den danske menighed i Geneve

- Foredragsholder i Det Danske Bibelselskab

- Tidl. medlem af Dansk Missionsråds studieudvalg

- Tidl. medlem af Det Danske Bibelselskabs bestyrelse

- Ansøger om embedet som biskop ved Helsingør Stift i 1995

Se også:

Viggo Mortensens universitære hjemmeside, aktiviteter

Gift med:

- Doris Ottesen, teolog og tidl. sognepræst

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/184748:Liv---Sjael--Den-gode-biskop-Danmark-aldrig-fik?all=1

Viggo Mortensens universitære hjemmeside, CV

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Foredrag/ViggoMortensen.aspx

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/teologi/systteo/arsb2000/

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/76858:Liv---Sjael--Troen-er-mit-orienteringspunkt?all=1

 

Professor, dr.theol., tidl. dekan og næstformand for SHF Kirsten Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Århus (pens. 2009)

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1989 ordineret som præst i folkekirken

- 1989 - 1995 og 2000ff ulønnet hjælpepræst i Skejby og Lisbjerg pastorater

- Tidl. medlem af Det Danske Bibelselskabs bestyrelse

- Tidl. formand for publikationsudvalget, Det Danske Bibelselskab

- Tidl. formand for redaktionen af Kommentarserien, Det Danske Bibelselskab

- Foredragsholder i Det Danske Bibelselskab

- Forfatter ved tidsskriftet IKON

Se også:

Kirsten Nielsens universitære hjemmeside, aktiviteter 

Kilder:

Kirsten Nielsens universitære hjemmeside, CV

http://www.ikon-danmark.dk/forf/forf-n.html

 

Lektor, cand.theol. Johannes Nissen

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1975 ordineret som præst

- Medlem af fagudvalget, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse

- Foredragsholder i Det Danske Bibelselskab

- Tidl. medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse

- Forfatter ved tidsskriftet IKON

Se også:

Johannes Nissens universitære hjemmeside, aktiviteter 

Kilder:

http://www.ikon-danmark.dk/forf/forf-n.html

http://teo.au.dk/nyheder/pressearkiv/jn/

http://www.praesteuddannelse.dk/index.php?id=198

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Foredrag/JohannesNissen.aspx

Niels Jørgen Cappelørn, red., Fra Tekst til prædiken: prædikenvejledning til 1. tekstrække, København 1986.

 

Lektor, ph.d. Else Marie Wiberg Pedersen, Det Teologiske Fakultet, Århus

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Medlem af Det Økumeniske Fællesråds studiekommité

- 1995 - 1999 formand for Det Økumeniske Fællesråds Ekklesiologigruppe

- 1993 - 1995 formand for Kvint, Forening for kvindelige præster og teologer i Danmark

- 1997 - 2001 medlem af Luthersk Verdensforbunds internationale "core group" for ekklesiologi

Kilder:

Else Marie Wiberg Pedersens universitære hjemmeside, CV 

http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/1133/

 

Professor, dr.theol. Jens Holger Schjørring, Det Teologiske Fakultet, Århus (pens. 2009)

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1994 - 2002 hjælpepræst

Kilder:

http://da.wikipedia.org/wiki/Ellevang_Sogn

 

Professor, dr.theol. og tidl. dekan Peter Widmann, Det Teologiske Fakultet, Århus (pens. i 2009)

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Tidl. præst i Faurndau i Tyskland

- 1970 - ulønnet hjælpepræst i Sdr. Vissing

Gift med:

- Brita Widmann, sognepræst (nu pens.) ved Vorladegaard Kirke

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/363840:Mennesker--Peter-Widmann---en-teologisk-svaervaegter?all=1

Peter Widmanns universitære hjemmeside, CV 

 

Lektor, docent og tidl. medlem af SHF Anne Marie Aagaard, Det Teologiske Fakultet, Århus (pens. i 2000)

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1970 - 1977 medlem af Det Lutherske Verdensforbunds Teologiske Kommission

- 1991 - 1999 præsident for Europa, Kirkernes Verdensråd

- 1992 - 1998 formand for Det Økumeniske Fællesråd 

Gift med:

- Johannes Åagaard (1928 - 2007), teologisk professor og mangeårig leder af Dialogcentret i Århus

Kilder:

http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/5/

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Danske_folkekirke/Anna_Marie_Aagaard

http://da.wikipedia.org/wiki/Johannes_Aagaard

 

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET:

 

Lektor, dr.theol. Svend Bjerg, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Tidl. gennem 10 år ulønnet hjælpepræst ved Vejlby, Harlev-Framlev og Frederiksborgs Slots sogn

Kilder:

http://anis.dk/pdf/Profane%20prædikener.pdf

 

Forskningsleder, lektor, cand.theol., ph.d. Pernille Carstens, Det Teologiske Fakultet, København

Gift med:

- Martin Ishøy, sognepræst ved Balle Sogn

Kilder:

http://www.teol.ku.dk/afd/abe/ansatte/cv/?personid=355553

 

Lektor, cand.theol. Lone Fatum, Det Teologiske Fakultet, København (pens. 2008)

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Tidl. underviser ved Præstehøjskolen  

- Tidl. underviser ved Præsternes Efteruddannelse

- 1976 - 1981 sognepræst ved Sct. Mikkels kirke i Slagelse

- Tidl. gæsteprædikant i Vor Frue, Københavns Domkirke 

- 1983 - 1986 medlem af bestyrelsen, Almindelig Dansk Præstekonvent

Kilder:

http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/1970/

 

Professor, ph.d. Niels Henrik Gregersen, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Tidl. hjælpepræst

- Tidl. medlem af Det Mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe

- Tidl. medlem af Diakonhøjskolens bestyrelse

Kilder:

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/teologi/systteo/arsb2000/

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/226768:Liv---Sjael--I-spaendingsfeltet-mellem-Luther-og-Darwin

http://www.interchurch.dk/

 

Professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1990 - 2007 sognepræst ved Flintholm Sogn

- Ulønnet hjælpepræst ved Esajas Kirke

- Skribent ved Tidehverv

- Medlem af Islamkritisk Netværk

Gift med:

- Mette Høgenhaven, sognepræst ved Husum Kirke

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/255114:Mennesker--Nyt-liv-til-gamle-tekster?all=1

http://inif.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=33

http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=39

http://www.esajaskirken.dk/upload/esajasnyt_2_2008.pdf

 

Lektor, cand.theol., tidl. afdelingsleder og formand for Religion i det 21. århundrede, Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Medlem af bestyrelsen for Danmission

- Medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg

- Medlem af bestyrelsen for Samvirkende Menighedsplejer

- Medlem af bestyrelsen for Kirkefondet

- Formand for bestyrelsen for Kirkefaglig Videreuddannelse på Diakonissestiftelsen 

Gift med:

- Ida Kongsbak, sognepræst ved Avedøre Kirke

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/262068:Mennesker--Hans-Raun-Iversen---en-teologisk-arbejdshest?all=1

http://www.avedoere-kirke.dk/kirke/priest.htm

http://publikationer.ku.dk/filer/aarlige_udgivelser/aarbog_2004.pdf/

 

Professor, dr.theol. og dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1980 - 1984 hjælpepræst og konstitueret sognepræst i Snoldelev-Tune Pastorat, Roskilde Stift

Kilder:

http://www.ku.dk/ledelse/dekaner/teol_steffen_kjeldgaard-pedersen.htm

http://snoldelevkirke.dk/Historie/Pr%C3%A6stetavle.aspx

 

Professor, dr.theol. og prodekan Mogens Müller, Det Teologiske Fakultet, København

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1974 - 1982 sognepræst ved Lumsås Kirke

- Medlem af fagudvalget, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse

- Foredragsholder i Det Danske Bibelselskab

Gift med:

- Lisbet Kjær Müller, sognepræst ved Lindevang Kirke

Kilder:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/79974:Kultur--Bibeldyst-om--det-runde-bord?all=1

http://www.oddenkirke.dk/kirkeblad_pdf/Kirkeblad_sommer2008.pdf

http://www.praesteuddannelse.dk/index.php?id=198

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Foredrag/MogensMuller.aspx

http://www.lumsaaskirke.dk/omkirken_praesterne.html

 

Professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen, Det Teologiske Fakultet, København 

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- Ulønnet hjælpepræst ved Kastelskirken

Kilder:

http://www.kastelskirken.dk/praesterne.aspx

 

Lektor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen, Det Teologiske Fakultet, København 

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1987 - 1996 sognepræst ved Fredens Kirke, Odense

- Ulønnet hjælpepræst ved Trinitatis Kirke

Gift med:

- Lise-Lotte Rebel, biskop i Helsingør Stift

Kilder:

http://kilder.rundetaarn.dk/biografisketavler/praestetavle.htm

http://www.helsingoerstift.dk/biskoppen/

 

Lektor, ph.d. og centerleder Nils Holger Petersen, Det Teologiske Fakultet, København  

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1974 - 1989 sognepræst ved Lindevang Kirke, København

Kilder:

http://aalborgstift.dk/Udvalg/kirkemusik/20061023gudstjenesten.php

 

Lektor, dr.theol. og afdelingsleder Jakob Wolf, Det Teologiske Fakultet, København 

Kirkeligt / kirkeligt orienteret arbejde:

- 1983 - 1995 sognepræst ved Lumsås kirke

Se også:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/105085:Interview--Gud-holder-orden-i-universet?all=1

http://www.kirkenikoebenhavn.dk/Tema/Ondskab%20tema/flerejobstaarer191120094823.aspx

Gift med:

- Lise Trap, sognepræst ved Soderup kirke

Kilder:

http://www.lumsaaskirke.dk/omkirken_praesterne.html

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/299220:Mennesker--Jakob-Wolf---den-teologiske-trendsaetter?all=1

 

Jens-André P. Herbener